När en pensionstagare avlidit

Meddelande om dödsfall

När en pensionstagare har avlidit får Keva uppgift om det direkt från Myndigheten för digitalisering och befolkningsdata. De anhöriga kan också meddela Keva dödsfallet per telefon eller brev.

Om pensionstagaren har bott utomlands, är det bra om en nära anhörig meddelar Keva dödsfallet så snart som möjligt per telefon eller brev.

Utbetalning eller återkrav av pension

Pension betalas till utgången av den månad under vilken pensionstagaren avlidit.

Om pension ännu har betalats ut för tiden efter det, återbetalar banken på Kevas begäran den pension som betalats till ett för stort belopp till Keva.

I fråga om en pensionstagare som har bott utomlands skickar vi en separat begäran om återbetalning om pensionen har betalats till ett konto i utlandet.

Keva skickar uppgifterna om de pensioner som betalats till pensionstagaren i slutet av året direkt till Skatteförvaltningen.

Familjepension till den efterlevande maken och barnen

Familjepension kan trygga den efterlevande makens och barnets utkomst om maken eller barnets förälder avlider. Familjepension betalas i form av efterlevandepension och barnpension.

Keva betalar inte begravningshjälp

Keva betalar inte begravningshjälp till förmånstagarna eller dödsboet.