Arbetspensionsindex

Alla löpande arbetspensioner justeras i början av januari varje år med arbetspensionsindex. Arbetspensionsindexet för följande år är vanligtvis känt i slutet av oktober.

Indexhöjning behöver inte sökas separat. Keva lägger den automatiskt på din pension i början av varje år.

Hur bestäms arbetspensionsindex

Arbetspensionsindexet fastställs av Social- och hälsovårdsministeriet.

Arbetspensionsindexet fastställs utifrån den årliga förändringen av löne- och prisnivån. Vid beräkning av indexet har förändringen av lönerna och prisnivån en inverkan på 20 respektive 80 procent.

Arbetspensionsindex för 2024

Arbetspensionsindexet för 2024 är 3037. Det betyder att arbetspensionerna från början av 2024 steg med cirka 5,7 procent jämfört med 2023.

Arbetspensionsindex under tidigare år

Arbetspensionsindexet för 2023 var 2874. Jämfört med 2022 steg arbetspensionerna med cirka 6,8 procent.

Arbetspensionsindexet för 2022 var 2691. Jämfört med 2021 steg arbetspensionerna med cirka 2,28 procent.

Arbetspensionsindexet för 2021 var 2631. Jämfört med 2020 steg arbetspensionerna med cirka 0,5 procent.

Inkomstgränsen för invalidpensioner höjs med en lönekoefficient

Du kan arbeta under tiden med invalidpension, rehabiliteringsstöd, delinvalidpension eller partiellt rehabiliteringsstöd. Då tillämpas inkomstgränser på dina inkomster.

Din personliga inkomstgräns justeras alltid i början av året med en lönekoefficient. Lönekoefficienten fastställs av Social- och hälsovårdsministeriet årligen i slutet av oktober.

Du ser din aktuella inkomstgräns i tjänsten Min pension i början av januari.

Alla löpande invalidpensioner justeras däremot i början av januari varje år med arbetspensionsindex, se början av sidan.