Utbildning – nytt yrke som mål

Om du på grund av ditt hälsotillstånd inte kan fortsätta i ditt nuvarande arbete kan du ha rätt till yrkesinriktad rehabilitering. En av metoderna inom rehabilitering är omskolning till ett nytt yrke eller tilläggsutbildning för ditt nuvarande yrke. Målet är att du efter utbildningen ska kunna fortsätta i arbetslivet i ett arbete som är lämpligt med tanke på ditt hälsotillstånd.

På denna sida kan du läsa hur du går vidare. Här finns också information till dig som redan studerar med stöd från Keva.
 

Vem kan få stöd för utbildning från Keva?

Du kan få stöd för utbildning från Keva om

 • du har fått ett förhandsbeslut om rätt till yrkesinriktad rehabilitering från Keva och
 • du inte kan övergå till ett arbete som är lämpligt med tanke på ditt hälsotillstånd med hjälp av arbetsarrangemang eller arbetsprövning.

Hurdant stöd får jag från Keva under utbildningen?

Under studierna får du rehabiliteringspenning eller ett rehabiliteringstillägg som betalas utöver rehabiliteringsstödet av Keva. 

Du kan också få kostnadsersättningar för de kostnader som föranleds av studier.

Hurdan utbildning stöder Keva?

Utbildningen ska leda till ett arbete som är lämpligt med tanke på ditt hälsotillstånd. Dessutom ska det nya yrket möjliggöra fortsättning i arbetslivet så länge som möjligt. Vi stöder i regel studier på heltid.

Vi stöder följande studier:

 • yrkesinriktad grundexamen, yrkesexamen eller specialyrkesexamen
 • läroavtalsutbildning
 • yrkeshögskoleexamen
 • i vissa fall också universitetsstudier.

Du kan få stöd för utbildning under högst fyra år och för en enda examen. Utbildningen ska ske i Finland.

Vi stöder flerformsstudier om du studerar heltid eller gör arbetspraktik vid sidan av studierna. Om intervallen mellan studiedagarna är lång, diskutera saken först med Kevas rehabiliteringsspecialist. Kontakta hen i meddelandetjänsten i tjänsten Min pension.

Vi stöder inte grund- eller basutbildning, inte heller studiestigs- eller studieledsstudier eller studier vid öppen högskola.
 

Planering och ansökan

Innan du söker dig till utbildning ska du ha ett förhandsbeslut om rätt till yrkesinriktad rehabilitering från Keva.

 1. Diskutera din utbildningsplan med Kevas rehabiliteringsspecialist innan du söker till utbildningen. Så kan du vara säker på att Keva kan stödja utbildningen.
   
 2. Sök till utbildningen genom allmänna sökkanaler. I många läroanstalter kan studierna inledas också mitt i året. (Märk att Keva inte ersätter kostnader för inträdesprov.)
   
 3. Efter att du har fått uppgift om en studieplats ska du göra en ansökan om plan för yrkesinriktad rehabilitering i tjänsten Min pension. Foga läroanstaltens meddelande om antagningen av studerande till din ansökan.
   
 4. Du får beslut om ersättning av utbildningen från Keva inom cirka tre veckor. Märk att handläggningstiderna kan vara längre än normalt under sommaren. Som bilaga till beslutet finns också brevet Anvisning till studerande med information om ersättningar och skyldigheter i anslutning till studierna.

Vi kan meddela dig beslut om ersättning av utbildningen först i det skede då du har fått en studieplats. Därför lönar det sig i allmänhet inte att göra en ansökan om rehabiliteringsplan på förhand. Om Keva förhåller sig negativt till dina preliminära utbildningsplaner och du vill få ett överklagbart beslut om ärendet behöver du dock inte vänta på resultaten av antagningen. Du får ett överklagbart beslut när du gör ansökan om rehabiliteringsplan och uppger i den detaljerade uppgifter om den utbildning du sökt.
 

Anvisningar när utbildningen redan pågår

Vad ska jag göra för att rehabiliteringspenningen eller rehabiliteringstillägg ska betalas ut?

När studierna börjar, skicka e-blanketten Anmälan om hur studierna framskrider till Keva i tjänsten för skyddade blanketter på adressen https://turvaposti.keva.fi/opintoilmoitus.

Därefter får du ett beslut om utbetalning av rehabiliteringspenning eller rehabiliteringstillägg av oss.

Läs också anvisningar till dig som studerar med stöd av arbetspensionsrehabilitering:

Anvisningar till studerande.pdf (131 kb)

 

När studierna framskrider behöver vi uppgifter om dina studieprestationer i januari och augusti. Fyll i e-blanketten Anmälan om hur studierna framskrider i tjänsten för skyddade blanketter på adressen https://turvaposti.keva.fi/opintoilmoitus. Foga ett aktuellt studieprestationsutdrag eller en länk till dina studieuppgifter i Koski-tjänsten till anmälan. Du får närmare anvisningar i samband med beslutet.
 

Rehabiliteringspenning också under sommaren

Vi betalar ut rehabiliteringspenning också under sommaren om dina studier ännu fortsätter följande höst. Detta gör det möjligt att studera eller göra oavlönad arbetspraktik på sommaren.

Vi rekommenderar att du också studerar under sommarmånaderna trots att det inte är en förutsättning för att rehabiliteringspenning ska betalas ut.

Läs nyheten: Läs anvisningar för sommaren om du studerar med stöd från Keva
 

Kom ihåg inkomstgränserna om du arbetar under studietiden

Du kan arbeta och få förvärvsinkomster som dock inte får överskrida den inkomstgräns som har beräknats för dig. Förvärvsinkomster är alla löner plus tillägg, semesterpenningar och semesterersättningar som arbetsgivaren betalar, även inkomster från annat håll än från det egentliga arbetet samt företagarinkomster och arvoden för familje- och närståendevård.

Du kan kolla inkomstgränsen i ditt beslut om rehabiliteringspenning eller genom att kontakta Kevas inkomstkontroll, tfn 020 614 2868.

 • Om dina inkomster överskrider inkomstgränsen betalas rehabiliteringspenningen ut som partiell rehabiliteringspenning. Den partiella rehabiliteringspenningen utgör hälften av den fulla rehabiliteringspenningen.
   
 • Om dina inkomster överskrider eller motsvarar din tidigare lön betalas ingen rehabiliteringspenning alls ut.

Kom ihåg att arbetet inte får fördröja studierna.
 

Kostnadsersättningar

Keva ersätter kostnader som hänför sig till yrkesinriktad rehabilitering. Läs mer om kostnadsersättningar och anvisningar för sökande av kostnadsersättningar: Kostnadsersättningar
 

Meddela om studierna fördröjs eller avbryts

Håll din rehabiliteringsspecialist uppdaterad om hur dina studier fortskrider.

Du ska avlägga minst 60 studiepoäng eller motsvarande studier under året för att vi ska kunna betala ut rehabiliteringsförmån till dig.

 • Om dina studier inte framskrider, skicka då ett studieprestationsutdrag och en plan på hur du avser avlägga studierna via Kevas tjänst Min pension.
   
 • Meddela omedelbart om studierna avbryts för mer än två veckor till exempel på grund av sjukskrivning eller av annan orsak.

Om studierna inte framskrider eller om de avbryts, avbryter vi utbetalningen av rehabiliteringsförmånen och återkräver de rehabiliteringsförmåner som betalats ut utan grund.
Informera oss också om alla andra ändringar.
 

När du utexamineras

Efter att du har utexaminerats skicka meddelande om läget efter studierna till Keva i tjänsten för skyddade blanketter på adressen https://turvaposti.keva.fi/opintojenjalkeen. Bifoga en kopia av ditt examensbetyg eller en länk till dina examensuppgifter i Koski-tjänsten. Vi behöver uppgiften för uppföljning av rehabiliteringen.

Om det verkar som om du inte får något arbete efter utexamineringen, kontakta då TE-tjänsterna via deras webbplats i god tid (omkring två månader) innan du utexamineras.