Värna om din arbetshälsa

Det är viktigt att du värnar om din arbetshälsa. En bra arbetsförmåga säkerställer en lång yrkeskarriär och en bättre pension, samtidigt som du också har krafter kvar på fritiden.

Om det av hälsomässiga skäl är svårt att fortsätta att arbeta är det viktigt att du överväger olika alternativ och för saken på tal med din chef. Också företagshälsovården kan hjälpa. Om läget är svårt kan du också be arbetarskyddet och förtroendemannen hjälpa.

Arbetshälsan är en komplex helhet som bildas av chefernas verksamhetssätt, arbetets meningsfullhet, arbetskamraterna och personen själv. Var och en kan själv genom sina egna val i vardagen, sin inställning och sina arbetssätt inverka på det fysiska och psykiska välmåendet samt på arbetsplatsens atmosfär och därigenom på orken i arbetet.

Här finns tips på hur du själv kan förbättra din arbetshälsa.

Stärk dina resurser

Om krafterna tryter kan det som värst leda till stress och utmattning. Därför är det viktigt att du funderar vad du kan göra för att hjälpa dig själv i en belastande situation.

Bland annat positiv attityd, livskompetens, uthållighet och självuppskattning är personliga resurser som hjälper att orka i arbetet. Lyckligtvis kan man själv utveckla dessa, men det kräver aktivt arbete.

Du kan stärka dina resurser till exempel genom att 

 • vara optimistisk också i svåra situationer 
 • tro på dina egna möjligheter och ta kontrollen över ditt liv 
 • öka din självkännedom genom att bekanta dig med dina styrkor och svagheter
 • värdesätta och respektera dig själv och dina arbetskamrater
 • vara öppen gentemot frågor kring dina arbetsuppgifter.

Det är också viktigt att samordna privatlivet med arbetet för att du ska kunna fördela energin jämnt mellan de olika områdena i livet.

Ibland kan en diskussion med ett proffs, såsom en företagspsykolog, vara på sin plats för att du ska kunna stärka dina krafter och hitta nya.

Hitta motivation och arbetsengagemang

Att vara arbetsengagerad är ett allmänt tecken på arbetshälsa: det innebär att du är energisk, engagerad och insjunken i ditt arbete. Det är inte ett tillstånd av flow eller en egenskap, utan ett genuint tillstånd av välmående och aktivt grepp om arbetet.

Arbetsengagemang är värt att sträva efter eftersom det har många positiva konsekvenser, såsom motivation, bättre hälsa, lycka och nöjdhet med de olika rollerna i livet både på arbetet och på fritiden.

Arbetsengagemang backas upp av olika resurser som hänför sig till arbetet som bidrar till att de upplevda kraven som arbetet ställer minskar samt stärker och ökar de positiva faktorerna. Fundera hur det ser ut ur din synvinkel:

 • Vilka psykiska och sociala resurser har du?
 • Hur kan arbetsgemenskapen stödja dig?

Intern motivation är också en väsentlig del av arbetsengagemang. Fundera på följande frågor:

 • Vad är viktigt för dig i ditt arbete?
 • Vad är givande i ditt arbete?

Du kan läsa mer om arbetstagares arbetsförmåga på Arbetshälsoinstitutets webbplats (Ttl.fi)

Motion, vila och kost grunden för ork i arbetet

Mångsidig motion, sömn och hälsosamma måltider bidrar i väsentlig mån till att upprätthålla och utveckla arbetsförmågan.

Motion på fritiden och under arbetsdagen stärker både de fysiska och psykiska resurserna och minskar risken för sjukdom. Vardagsmotionens roll kan inte betonas nog. Du kan öka vardagsmotionen genom små förändringar som leder till att du märker att du orkar bättre.

Du kan motionera mer genom små, vardagliga ändringar såsom följande:

 • Välj trappan i stället för hissen
 • Gå eller cykla åtminstone en del av arbetsresan
 • Sträck på dig under arbetsdagen, ta en paus och gympa
 • Lek ute med barnen
 • Gör motion under dagen till en rutin.

På arbetsplatsen är ergonomin och arbetsarrangemangen viktiga för att du ska kunna upprätthålla hälsan i rörelseorganen. Här kan till exempel företagshälsovården hjälpa dig.

Det är också viktigt att du frågar dig om du sover tillräckligt och äter enligt tallriksmodellen.

Arbetsgemenskapen som stöd för ork i arbetet

Familjens, vännernas och arbetskamraternas stöd är viktigt med tanke på välmående och därför lönar det sig att upprätthålla och bygga upp sociala relationer samt att be om hjälp både på fritiden och på arbetsplatsen.

Arbetsgemenskapens stöd kan vara en stor resurs som förbättrar arbetsmotivationen och ger bättre ork i arbetet.

Det är viktigt att var och en på arbetsplatsen bidrar till att skapa en atmosfär av social gemenskap, ”vi-andan”.

Tänk gärna på hur du agerar som en medlem av arbetsgemenskapen:

 • Är din växelverkan på arbetsplatsen öppen och konstruktiv?
 • Vad pratar du i allmänhet om vid kaffebordet?

Både positiv och negativ inställning smittar av sig och därför har positiv växelverkan en viktig roll då atmosfären byggs upp. Varje arbetstagare måste aktivt medverka till att en ”vi-anda” uppstår och upprätthålls: den består av växelverkan och gemensam aktivitet.

Tips på att bygga upp och upprätthålla ”vi-andan”:

 • Tala och agera öppet och rikta in er på lösningar
 • Skapa gemensamma spelregler och iaktta dem 
 • Var vänliga, berätta goda nyheter
 • Tacka dig själv och arbetskamraterna även för små saker
 • Ordna regelbundet gemensamma aktiviteter.

Utveckla din kompetens

Bra yrkesmässig kunskap minskar den dagliga belastningen i arbetet och leder till ökad nöjdhet i arbetet. Ett väsentligt sätt att upprätthålla och utveckla arbetshälsan är att utveckla yrkeskompetensen.

Alternativen är många:

 • Kort utbildning som arbetsgivaren finansierar 
 • Kompletteringsutbildning
 • Olika yrkesinriktade utbildningar som avläggs vid sidan av arbetet.

Kompetensen kan också utvecklas informellt:

 • Möjligheten att följa upp andra arbetstagares arbete och samarbete kan vara värdefulla erfarenheter. 
 • Det lönar sig att be att få respons på det egna arbetet.
 • Öppen och konstruktiv diskussion främjar kompetensutveckling.

Alternativa sätt att utveckla kompetensen på arbetsplatsen är till exempel arbetsrotation eller mentorsverksamhet.

Ta gärna på eget initiativ fram din kompetens och dina utvecklingsmöjligheter med din chef till exempel i samband med utvecklingssamtalet. Utveckling av den egna kompetensen är viktig också med tanke på motivationen. Det lönar sig att fundera om till exempel fortbildning kunde göra det möjligt för dig att få meningsfullare uppgifter eller ytterligare ansvar och utmaningar i ditt nuvarande arbete.

Arbetsboken Kompassen

För att yrkeskarriären ska gå i önskad riktning förutsätter det att man tänker på och identifierar de egna styrkorna, kompetensbehoven, intressena och målen. Kompetensutveckling och att lära sig nytt genom hela yrkeskarriären stärker också arbetsförmågan och främjar arbetshälsan. Som stöd för detta har Kevas experter planerat och tagit fram arbetsboken Kompassen. Arbetsboken är avsedd för alla som är intresserade av att identifiera och utveckla sin kompetens.

Keva_Arbetsboken_Kompassen_2022.pdf (1145 kb)