Partiell förtida ålderspension

Du kan gå i partiell förtida ålderspension om du har fyllt 61 år.

Beloppet av partiell förtida ålderspension är enligt ditt val antingen 50 % eller 25 % av din intjänade pension.

Medan du får pension kan du arbeta utan begränsningar och du behöver inte meddela pensionsanstalten dina inkomster.

Beskattningen av pensionen avviker från beskattningen av lönen. Kolla gärna på förhand med skattemyndigheten hur partiell förtida ålderspension inverkar på beskattningen.

Vem kan få partiell ålderspension?

Du kan gå i partiell förtida ålderspension om

 • du har fyllt 61 år
 • du inte får någon annan arbetspension.

Familjepension dvs. efterlevandepension utgör inget hinder för partiell förtida ålderspension.

För personer födda 1964 är åldersgränsen för partiell förtida ålderspension 62 år. Åldersgränsen för personer födda 1965 och senare fastställs senare.

 

Partiell förtida ålderspension broschyr.pdf (48 kb)

 

Belopp och beskattning av partiell ålderspension

Den partiella förtida ålderspensionen beräknas utifrån den pension som du har tjänat in fram till utgången av föregående år.

Du väljer själv hur mycket pension du vill få månatligen:

 • antingen 50 %
 • eller 25 % av din intjänade pension.

Om du väljer en fjärdedel, kan du senare ansöka om den andra fjärdedelen. Efter det kan du inte längre ändra pensionen. Om du väljer partiell förtida ålderspension direkt till 50 % kan den inte ändras senare.

Om du går i partiell förtida ålderspension innan du har uppnått den lägsta pensionsåldern för din åldersklass minskar din pension med 0,4 % för varje månad med vilken pensionen tidigareläggs. Förtidsminskningen är bestående.

Om du går i partiell förtida ålderspension efter att du har uppnått den lägsta pensionsåldern för din åldersklass höjs din pension däremot med 0,4 % för varje månad med vilken pensionen senareläggs.

Exempel på pensionsbeloppet

Exempel på partiell förtida ålderspension: Maja, född i april 1961.

 • Maja har tjänat in 2 200 €/månad fram till 31.12.2021.
 • Majas partiella förtida ålderspension börjar när hon fyllt 61 år, alltså 1.5.2022. Hon väljer en pension på 50 %.
 • Majas lägsta pensionsålder är 64 år 9 månader, vilket betyder att den partiella ålderspensionen börjar 45 månader före den lägsta pensionsåldern.
 • Pensionsbeloppet före förtidsminskning beräknas enligt följande: 2 200 €/mån. x 50 % = 1 100 €/mån.
 • Eftersom Maja börjar pensionen 45 månader före ålderspensionen görs en förtidsminskning i den enligt följande: 45 x 0,4 % x 1 100 €/mån. = 198 €/mån. Minskningen är bestående, också under tiden med ålderspension.
 • Pensionsbeloppet påverkas dessutom av en livslängdskoefficient som anpassar pensionen till den förväntade förändringen i livslängden. Pensionen efter förtidsminskning (1 100 € - 198 € = 902/€) multipliceras med livslängdskoefficienten för det år då pensionen börjar: 902 €/mån. x 0,94659 = 853,82 €/mån.
 • Beloppet av Majas partiella förtida ålderspension är med andra ord 853,82 € per månad.

Du ser ditt pensionsbelopp i tjänsten Min pension

Du kollar ditt pensionsbelopp enklast med kalkylatorn för partiell förtida ålderspension i tjänsten Min pension. I punkten ”Visa ålderspensionsberäkningar” ser du också din lägsta pensionsålder och beloppet av din ålderspension efter den partiella ålderspensionen.

Beskattning av partiell ålderspension

Pension beskattas på annat sätt än lön. Det lönar sig alltid att kontrollera pensionens inverkan på beskattningen med skattemyndigheten innan man söker pension så att skattebeloppet inte kommer som en överraskning.

Närmare anvisningar om beskattning finns i punkten

Arbete och arbetslöshet under partiell ålderspension

Du kan vid sidan av partiell förtida ålderspension arbeta såsom tidigare, arbeta mindre eller sluta arbeta helt. Du kan också byta arbetsgivare eller arbeta som företagare. Dina inkomster under tiden med pension påverkar inte pensionsbeloppet.

Keva skickar inte uppgift om pensionsbeslut till arbetsgivaren.

Du ska avtala om eventuella ändringar i arbetstiden med din arbetsgivare.

Ändringar i arbetstiden eller inkomsterna behöver inte meddelas Keva.

Partiell förtida ålderspension utgör inget hinder för arbetslöshetsdagpenning.

Kolla med FPA hur partiell förtida ålderspension inverkar på de förmåner som FPA betalar ut.

Utbetalning  av partiell ålderspension

Utbetalningen av partiell förtida ålderspension fortsätter tills du söker ålderspension eller beviljas invalidpension.

Du kan återkalla den partiella förtida ålderspensionen inom tre månader från det att pensionsbeslutet meddelades. Då återkräver Keva den pension som redan betalats ut till dig. Du kan återkalla pensionen skriftligen med ett fritt formulerat meddelande antingen i tjänsten Min pension eller per brev.

Se också

 

Inverkan av partiell förtida ålderspension på invalidpension

Om du får partiell förtida ålderspension och din arbetsförmåga blir nedsatt före din åldersklass lägsta pensionsålder kan du beviljas invalidpension om förutsättningarna uppfylls.

Ytterligare information om invalidpension och förutsättningarna för den finns på följande sidor:

Invalidpensionen efter partiell förtida ålderspension består av följande delar:

 • den löpande partiella förtida ålderspensionen
 • den pensionsandel som tjänats in, men ännu inte beviljats (50 % eller 75 %)
 • den nya pension som intjänats under det år då den partiella förtida ålderspensionen började och eventuellt därefter
 • pension för återstående tid.

Förtidsminskningen i partiell förtida ålderspension är bestående, dvs. den upphör inte när du går i ålderspension.

Invalidpensionen ändras till ålderspension utan särskild ansökan när du uppnår den lägsta pensionsåldern för din åldersklass.

 

Exempel på invalidpensionens belopp efter partiell ålderspension.jpg

Om du har en lägre yrkesbaserad pensionsålder eller en avgångsålder ändras invalidpensionen till ålderspension efter att du har uppnått den lägre åldern. Då ändras inte pensionsbeloppet.

Ålderspensionering

När du är på partiell förtida ålderspension kan du gå i ålderspension om

 • du har uppnått den lägsta pensionsåldern för din åldersklass och
 • du säger upp dig från ditt huvudsakliga arbete. Om du har flera anställningar är ditt huvudsakliga arbete det arbete av vilket du har fått mest inkomster under året före det år då du gick i ålderspension.

Ålderspensionens belopp beräknas utifrån följande delar:

 • den löpande partiella förtida ålderspensionen,
 • den pensionsandel som tjänats in, men ännu inte beviljats (50 % eller 75 %),
 • den nya pension som tjänats in under det år då den partiella förtida ålderspensionen började och eventuellt därefter.

Förtidsminskningen i partiell förtida ålderspension är bestående, dvs. den upphör inte när du går i ålderspension.

Exempel på ålderspensionens belopp efter partiell ålderspension.png

Ålderspension ska alltid sökas separat. Kolla anvisningarna för ansökan om ålderspension och de allmänna anvisningarna för pensionsansökan.

Har du en personlig eller en yrkesbaserad pensionsålder?

Du kan kolla din pensionsålder enkelt i tjänsten Min pension.

Om du har en personlig pensionsålder

Om du är född före 1960 och din personliga pensionsålder är 63–65 år och du går i partiell förtida ålderspension före din personliga pensionsålder, minskas din gamla pensionstillväxt från tiden före 1995.

Om du har en yrkesbaserad pensionsålder

Du kan gå i partiell förtida ålderspension innan du uppnår den yrkesbaserade pensionsåldern. Antalet månader med vilka pensionen tidigareläggs och som minskar din pension räknas emellertid utifrån åldersklassens lägsta pensionsålder och inte från det då du uppnår den yrkesbaserade pensionsåldern. Därtill minskas pensionstillväxten för tiden före 1995.

Du har inte rätt till partiell förtida ålderspension om du har uppnått den yrkesbaserade pensionsåldern eller din avgångsålder men inte åldersklassens lägsta allmänna pensionsålder. Då har du redan rätt till ålderspension, i vilken förtidsminskning inte görs.

Efter att du har uppnått både den yrkesbaserade pensionsåldern och din åldersklass lägsta allmänna pensionsålder kan du välja om du först går i partiell förtida ålderspension eller direkt i ålderspension. Fördelen med partiell förtida ålderspension i denna situation är att du tjänar in mer uppskovsförhöjning på den del av ålderspensionen som du ännu inte har tagit ut.

Så söker du partiell förtida ålderspension

Sök partiell förtida ålderspension omkring en månad innan pensionen ska börja. Ansökan ska vara Keva till handa under den månad som föregår den då pensionen börjar: denna pension kan med andra ord inte beviljas retroaktivt. Pensionen börjar alltid från början av en månad.

Enklast och snabbast söker du pension i tjänsten Min pension. Tjänsten guidar dig framåt steg för steg. Kolla uppgifterna i ditt pensionsutdrag i tjänsten Min pension, eftersom ditt pensionsbelopp grundar sig på dem. Ta reda på ditt kontonummer i IBAN-format och bankens BIC-kod i förväg. 

Du kan också ansöka om pension skriftligen. Posta ansökan plus bilagorna till Keva, 00087 KEVA.

Du får ett beslut från Keva

Vi informerar dig om beslutet på följande sätt:

 • Per e-post eller sms, om du har beställt pappersfri tjänst i Kevas tjänst Min pension. Du kan läsa själva dokumentet i tjänsten Min pension. Keva skickar inte beslutet som bilaga eller länk till dig.
  ELLER
 • Via Suomi.fi-tjänsten om du har tagit i bruk elektroniska meddelanden i Suomi.fi-tjänsten men inte har beställt pappersfri tjänst i tjänsten Min pension. Du kan läsa själva beslutet i Kevas tjänst Min pension. Suomi.fi skickar inga bilagor eller länkar till dig.
  ELLER
 • Per papperspost, om du inte har beställt pappersfri tjänst från Keva eller elektroniska meddelanden från Suomi.fi. Dokumentet postas hem till dig och du kan också läsa det i tjänsten Min pension.