Familjepension (efterlevandepension och barnpension) 

Familjepension tryggar utkomsten om maken eller den ena föräldern avlider.

Familjepensionen utgörs av efterlevandepension och barnpension

Den efterlevande maken, efterlevande sambo och tidigare make kan få efterlevandepension:

 • efterlevande make är en person som varit gift eller i registrerat partnerskap och vars make har avlidit medan äktenskapet eller partnerskapet var i kraft.
 • efterlevande sambo har bott i gemensamt hushåll med sambon.

Barn under 20 år kan få barnpension.

Vad betyder förmånslåtare och förmånstagare?

Med förmånslåtare avses en person som har avlidit och till vars förmånstagare familjepension betalas efter dödsfallet:

 • den efterlevande makens förmånslåtare är den avlidna maken
 • den efterlevande sambons förmånslåtare är den avlidna sambon
 • förmånslåtare för ett barn under 20 år är fadern eller modern.

Med förmånstagare avses en person som har rätt till familjepension.

Lagstiftningen om familjepension har reviderats 1.1.2022

När förmånslåtaren har avlidit 1.1.2022 eller senare ändras bland annat följande jämfört med den tidigare lagstiftningen:

 • Barnpension betalas ut till 20 års ålder.
 • Efterlevandepensionen blir tidsbestämd för efterlevande makar födda 1975 eller senare. Den efterlevande maken får efterlevandepension i minst 10 år eller längre om också ett barn under 18 år som bodde i samma hushåll står som förmånstagare.
 • Sambor kan under vissa förutsättningar få efterlevandepension.

Familjepension beviljas enligt följande

När förmånslåtaren har avlidit 1.1.2022 eller senare kan familjepension beviljas:

 • den efterlevande maken (i äktenskap eller registrerat partnerskap)
 • sambo som tillsammans med förmånslåtaren har ett gemensamt barn som är under 18 år
 • barn under 20 år
 • också förmånslåtarens tidigare make har rätt till familjepension om förmånslåtaren var skyldig att betala underhållsbidrag till hen.

När förmånslåtaren har avlidit 31.12.2021 eller tidigare kan familjepension beviljas

 • den efterlevande maken (i äktenskap eller registrerat partnerskap)
 • barn under 18 år
  • Till de barn vars familjepension har börjat före 1.1.2022 och som då lagen trädde i kraft 1.1.2022 var under 18 år betalas barnpension till fyllda 20 år. En förlängning av löpande barnpensioner eller en eventuell höjning av beloppet med en tilläggsdel behöver inte sökas separat. Keva skickar beslut om ändring automatiskt till de personer som berörs av ändringen.
 • förmånslåtarens tidigare make, om förmånslåtaren var skyldig att betala underhållsbidrag till hen.

Gör ansökan om familjepension så snart som möjligt

Det lönar sig att göra pensionsansökan så snabbt som möjligt efter att förmånslåtaren har avlidit eftersom familjepension endast betalas ut retroaktivt för de 6 månader som föregår ansökningsmånaden. Se närmare uppgifter i punkten "Ansökan om familjepension".

Vem kan få familjepension från Keva?

Ansökan om familjepension ska lämnas till den pensionsanstalt från vilken förmånslåtaren fick pension eller där hens sista anställning hade försäkrats. Om förmånslåtaren fick egen pension från Keva eller om hen sist var anställd hos en arbetsgivare i den offentliga sektorn, handläggs ansökan om familjepension på Keva. Se närmare uppgifter i punkten Ansökan om familjepension.

Om förmånslåtaren fick pension från Keva, läs också anvisningarna om anmälan om pensionstagarens död till Keva och utbetalning av förmånslåtarens pension på sidan "När en pensionstagare avlidit".

Keva betalar inte begravningshjälp

Keva betalar inte begravningshjälp till förmånstagarna eller dödsboet.

 

Familjepension broschyr.pdf (63 kb)

 

Vem har rätt till efterlevandepension?

Den efterlevande maken har rätt till efterlevandepension om följande tre kriterier uppfylls:

 1. du var gift eller i registrerat partnerskap med förmånslåtaren
 2. äktenskapet eller det registrerade partnerskapet hade ingåtts innan förmånslåtaren hade fyllt 65 år
 3. ni har/hade gemensamma barn.

Om ni inte hade ett gemensamt barn förutsätts det att:

 1. äktenskapet eller det registrerade partnerskapet hade ingåtts innan förmånslåtaren hade fyllt 65 år
 2. du vid förmånslåtarens död hade fyllt minst 50 år eller hade fått invalidpension i minst tre år
 3. äktenskapet eller det registrerade partnerskapet hade ingåtts innan du hade fyllt 50 år och det hade fortgått minst fem år.

Som tidigare make kan du få efterlevandepension om följande förutsättningar uppfylls:

 • förmånslåtaren betalade fortlöpande underhållsbidrag till dig
 • äktenskapet hade ingåtts innan förmånslåtaren hade fyllt 65 år
 • du måste uppfylla samma förutsättningar gällande ålder och äktenskapets längd som den efterlevande maken om du och förmånslåtaren inte har eller har haft ett gemensamt barn.

Efterlevande make: Kolla om du har rätt till efterlevandepension

 

Du som är sambo har rätt till efterlevandepension när alla sex följande förutsättningar uppfylls:

 1. förmånslåtaren har avlidit 1.1.2022 eller senare
 2. förmånslåtaren var under 65 år när boendet i gemensamt hushåll började
 3. du har tillsammans med förmånslåtaren ett gemensamt barn som är under 18 år
 4. det gemensamma barnet bodde på samma adress som ni
 5. boendet i gemensamt hushåll hade fortsatt under minst fem år före förmånslåtarens död (med gemensamt hushåll avses samma adress i befolkningsdatasystemet på förmånslåtarens dödsdag)
 6. du eller förmånslåtaren är inte gifta med en ”tredje” person.

Efterlevande sambo: Kolla om du har rätt till efterlevandepension

 

Information om den efterlevande makens egna inkomsters inverkan på efterlevandepensionen finns i punkten Minskning av efterlevandepension.

Du kan eventuellt också få efterlevandepension som betalas ut av FPA. FPA betalar efterlevandepension emellertid bara till personer under 65 år.

Vem har rätt till barnpension?

Barn och adoptivbarn under 20 år kan få barnpension efter en förmånslåtare som har avlidit 1.1.2022 eller senare. Huruvida barnet bodde med förmånslåtaren inverkar inte på rätten till pension.

Ett fosterbarn kan inte få barnpension.

Om förmånslåtaren har avlidit 31.12.2021 eller tidigare, beviljas barnpension de barn och adoptivbarn som på förmånslåtarens dödsdag var under 18 år.

 • Till de barn vars familjepension har börjat före 1.1.2022 och som då lagen trädde kraft 1.1.2022 var under 18 år betalas barnpension till fyllda 20 år.
 • En förlängning av löpande barnpensioner eller en eventuell höjning av beloppet med en tilläggsdel behöver inte sökas separat. Keva skickar beslut om ändring automatiskt till de personer som berörs av ändringen.

Den efterlevande makens barn kan få barnpension om barnet bodde i samma hushåll som den efterlevande maken och förmånslåtaren vid förmånslåtarens död och den efterlevande maken och förmånslåtaren hade ingått äktenskap eller registrerat partnerskap.

En efterlevande sambos eget barn som inte är förmånslåtarens barn har inte rätt till barnpension.

När du ansöker om barnpension, fyll i en egen ansökan för varje barn.

Barn kan också ha rätt till barnpension som betalas ut av FPA. Om barnet studerar kan FPA betala ut studiepension tills den unga fyller 21 år.

Familjepensionens belopp

Efterlevandepensionens och barnpensionens andel av förmånslåtarens pension

Antal barn Efterlevandepension Barnpensioner totalt Familjepensioner totalt
inga barn 6/12 0 6/12
ett 6/12 4/12 10/12
två 5/12 7/12 12/12
tre 3/12 9/12 12/12
fyra eller flera 2/12 10/12 12/12

Familjepensionens belopp påverkas av följande faktorer:

 • förmånslåtarens arbetspensionsbelopp
 • antalet barn
 • den efterlevande makens eget arbetspensionsbelopp.
  • Läs mer i punkten Minskning av efterlevandepension.
 • eventuella ersättningar med stöd av lagen om olycksfall i arbetet och om yrkessjukdomar eller trafikförsäkringslagen

Beloppet påverkas inte av

 • folkpension
 • frivilliga pensioner
 • dödsboets förmögenhet.

Familjepensionens belopp beror på förmånslåtarens arbetspensionsbelopp. Om förmånslåtaren ännu inte hade gått i pension tillämpas som grund den pension som hen skulle ha fått om hen hade blivit arbetsoförmögen på dödsdagen.

Familjepensionen är desto större, ju flera barn under 20 år familjen har. Om det inte finns några barn består familjepensionen endast av efterlevandepension. Efterlevandepensionen utgör då hälften av förmånslåtarens pension.

När antalet förmånstagare ändras beräknas efterlevandepensionens och barnpensionens andel av förmånslåtarens pension på nytt.

Barnet får den efterlevande makens andel om ingen efterlevande make står som förmånstagare
Barnet får utöver sin barnpension också en kalkylerad andel av efterlevandepensionen om

 • det inte finns någon efterlevande make som har rätt till efterlevandepension
 • efterlevandepensionen upphör före tidsfristen när den efterlevande maken dör
 • efterlevandepensionen upphör före tidsfristen när den efterlevande maken ingår nytt äktenskap före 50 års ålder.

Den efterlevande makens arbetspension kan inverka på efterlevandepensionens belopp. Med vår kalkylator kan du beräkna inverkan av den efterlevande makens egna inkomster på efterlevandepensionen i punkten Minskning av efterlevandepension nedan på denna sida.

Dödsorsaken är yrkessjukdom, olycksfall i arbetet, trafikolycka eller patientskada

Försäkringsbolaget kan i anslutning till förmånslåtarens död betala ersättning med stöd av lagen om olycksfall i arbetet och om yrkessjukdomar eller trafikförsäkringslagen. Ersättningen avdras direkt från beloppet av den familjepension som fås som arbetspension. Av arbetspensionen återstår att betalas skillnaden mellan arbetspensionen och ersättningen. Om ersättningsbeloppet är större än arbetspensionen kvarstår ingen arbetspension att betalas. Keva utreder dessa frågor med försäkringsbolaget.

Beskattning av familjepension

Familjepension är skattepliktig inkomst. Läs mer om beskattning av pensionen på vår webbplats.

Pensionsutbetalningsdagar

Exempel på hur familjepensionen fördelas

Exempel: Efterlevande make och två barn
Förmånslåtaren avled 15.10.2021 då hen var invalidpensionerad och pensionsbeloppet var 2 100 €/månad. Förmånstagarna är den efterlevande maken och två barn.

 • Grunden för familjepension är 2 100,00.
 • Efterlevandepensionens andel av grunden är 5/12 *2 100 = 875,00 och
 • barnpensionernas andel är sammanlagt 7/12 * 2 100 = 1 225,00, ett barns andel är 612,50 €/månad.

Exempel: Barnen får den efterlevande makens andel
Förmånslåtaren avled 14.1.2022 då hen var invalidpensionerad och pensionsbeloppet var 2 100 €/månad. Förmånstagarna är två barn. Ingen efterlevande make står som förmånstagare och barnen får därför hens andel.

 • Grunden för familjepension är 2 100,00.
 • Barnpensionernas andel av grunden är sammanlagt 7/12 * 2 100 = 1 225,00, ett barns andel är 612,50.
 • Efterlevandepensionens andel är 5/12 * 2 100 = 875,00 €/månad, ett barns andel av efterlevandepensionen är 437,50
 • Båda barnet får 612,50 + 437,50 = 1 050,50 €/månad.

Exempel: Beloppet av efterlevandepension för tidigare make
Beloppet av efterlevandepension för förmånslåtarens tidigare make påverkas av storleken av det underhållsbidrag som betalats till den tidigare maken. Den tidigare makens andel av efterlevandepensionen är lika stor som vad 60 procent av det underhållsbidrag som förmånslåtaren månatligen har betalat till sin tidigare make utgör av förmånslåtarens hela pension. Beräkningsformel: Underhållsbidrag x 0,6 / förmånslåtarens hela pension x efterlevandepension = tidigare makes efterlevandepension (före minskning av efterlevandepension)

Den efterlevandepension som betalas till tidigare make dras av från den pension som betalas till den efterlevande maken.

Förmånslåtaren avled 14.1.2022 då hen var ålderspensionerad och pensionsbeloppet var 2 200 €/månad. Förmånstagare är tidigare make. Förmånslåtaren hade dömts att till sin tidigare make betala underhållsbidrag på 300 €/månad.

 • Förmånslåtarens arbetspension var 2 200
 • Full efterlevandepension är 1 100
 • Underhållsbidraget till den tidigare maken var 300 €/månad, varav 60 % är 180 €.
 • Efterlevandepension till den tidigare maken före minskning på grund av den tidigare makens egna arbetspensioner är 90 €/månad.

Minskning av efterlevandepension och kalkylator

Den efterlevande makens egen arbetspension kan inverka på efterlevandepensionens belopp. Efterlevandepensionen inverkar inte på den efterlevande makens egen arbetspension.

Kalkylatorn nedan är endast avsedd för att beräkna minskningen av efterlevandepensionen som görs för första gången år 2024. Grunden för minskningen av efterlevandepensionen föreskrivs i lag och den bestäms i regel utifrån det år då efterlevandepensionen börjar. I kalkylatorn används grunden för minskningen av efterlevandepensionen för år 2024 som är 818,50.

 • Om förmånslåtaren har avlidit före år 2024 eller om minskningen av efterlevandepensionen redan har gjorts tidigare ger kalkylatorn inte ett korrekt resultat.
 • Grunden för minskningen ändras årligen.

 

Beräkna inverkan av den efterlevande makens egna inkomster på efterlevandepensionen

Efterlevandepension per månad

 

Minskningen av efterlevandepensionen görs endast i efterlevandepensionen, inte någonsin i barnpension eller sambons efterlevandepension.

Om den efterlevande maken inte får arbetspension

Om den efterlevande maken ännu inte får arbetspension eller får partiell förtida ålderspension beaktas i minskningen en s.k. kalkylerad pension. Den kalkylerade pensionen betyder den pension som den efterlevande maken skulle ha fått om hen vid makens död eller på det yngsta barnets 18-årsdag hade blivit arbetsoförmögen och hade beviljats invalidpension.

Om det i samma hushåll finns barn som har rätt till barnpension görs en minskning av efterlevandepensionen alltid först när det yngsta barnet fyller 18 år.

 • Minskningen kan också göras i efterlevandepension som beviljats för viss tid om inga barn under 18 år står som förmånstagare. Läs mer om minskning av tidsbestämd efterlevandepension i punkten Minskning av efterlevandepension när den efterlevande maken är född efter 1975 och förmånslåtaren har avlidit 2022 eller senare.

Om det inte finns barn som är berättigade till barnpension eller om det barn som har rätt till barnpension inte har bott i samma hushåll som förmånslåtaren och den efterlevande maken och om den efterlevande maken ännu inte får egen arbetspension, görs minskningen 6 månader från förmånslåtarens död. Fram till dess är efterlevandepensionen hälften av förmånslåtarens pension.

Om den efterlevande maken får arbetspension

Om den efterlevande maken har fyllt 65 år eller får egen arbetspension görs minskningen genast när efterlevandepensionen börjar.

Den efterlevande maken anses vara pensionerad om hen får

 • ålderspension eller
 • invalidpension eller delinvalidpension eller
 • rehabiliteringsstöd eller partiellt rehabiliteringsstöd eller
 • arbetslivspension eller
 • förtida ålderspension.

Den efterlevande maken har beviljats pension men vid minskningen av efterlevandepensionen anses den efterlevande maken inte vara pensionerad om hen får

 • partiell förtida ålderspension (pfå)
 • deltidspension
 • avträdelsestöd som inte betalades ut vid förmånslåtarens död
 • avträdelsepension.

När den efterlevande maken beviljas arbetspension beräknas efterlevandepensionens belopp på nytt. Keva får uppgift om att du beviljats en egen arbetspension. Om din efterlevandepension justeras på grund av den får du ett nytt beslut av oss.

 • En ännu löpande efterlevandepension som beviljats för viss tid en efterlevande make född 1975 eller senare justeras om den efterlevande maken beviljas en egen arbetspension.

Efterlevandepensionen inverkar inte på ditt arbetspensionsbelopp men din arbetspension kan minska beloppet av efterlevandepension eller leda till att ingen efterlevandepension över huvud taget betalas ut.

Efterlevandepensionen minskas om den efterlevande makens egen arbetspension överstiger den lagstadgade grunden för minskning av efterlevandepensionen som är 818,50 euro 2024. Minskningen av pensionen är häften av skillnaden mellan den efterlevande makens egen pension och grunden för minskningen.

När en minskning av efterlevandepensionen görs på nytt på grund av att den efterlevande maken beviljats en egen pension tillämpas samma grund för minskningen som första gången genom att höja den med arbetspensionsindex till nivån för justeringstidpunkten.

Exempel 1 Familjepension återstår att betala

En pensionerad förmånslåtare dör i januari 2024 och den pensionerade efterlevande maken född 1942 är förmånstagare. Efterlevandepensionen minskas genast när familjepensionen börjar, alltså 1.2.2024.

Förmånslåtarens pension var 2 450,00 euro i månaden, varav hälften för den efterlevande maken är 1 225,00 euro i månaden.
Den efterlevande makens egen arbetspension är 1 970,50 euro i månaden.

En minskning av efterlevandepensionen görs eftersom den efterlevande makens egen pension överstiger grunden för minskningen på 818,50.
Den efterlevande makens egen arbetspension 1 970,50 – 818,50 grund för minskning = överskridande belopp 1 152,00, varav hälften är 576,00.

Efterlevandepensionen utan minskning 1 225,00 – 576,00 = 649,00 euro i månaden, som alltså är den efterlevandepension som betalas ut efter minskningen av efterlevandepensionen.

Exempel 2 Ingen familjepension återstår att betala

En pensionerad förmånslåtare dör i januari 2024 och den pensionerade efterlevande maken född 1942 är förmånstagare. Efterlevandepensionen minskas genast när familjepensionen börjar, alltså 1.2.2024.

Förmånslåtarens pension var 2 000,00 euro i månaden, varav hälften för den efterlevande maken är 1 000,00 euro i månaden.
Den efterlevande makens egen arbetspension är 2 900,00 euro i månaden.

En minskning av efterlevandepensionen görs eftersom den efterlevande makens egen pension överstiger grunden för minskningen på 818,50.
Den efterlevande makens egen arbetspension 2 900,00 – 818,50 grund för minskning = överskridande belopp 2 081,50, varav hälften är 1 040,75.

Efterlevandepensionen utan minskning 1 000,00 – 1 040,75 = 0 (- 40,75) €/mån., ingen efterlevandepension återstår att betala.

 

Minskning av efterlevandepension när den efterlevande maken är född efter 1975 och förmånslåtaren har avlidit 2022 eller senare

Efterlevandepensionen är tidsbestämd och betalas ut i 10 år från förmånslåtarens död när det inte finns barn som är berättigade till barnpension eller om ett barn som har rätt till barnpension inte har bott i samma hushåll som förmånslåtaren och den efterlevande maken:

 • Minskning av efterlevandepension görs antingen genast när familjepensionen börjar eller om 6 månader. Närmare information om den efterlevande makens inkomster osv. som används vid minskningen av efterlevandepensionen finns ovan.

Efterlevandepensionen är tidsbestämd och betalas ut i 10 år från förmånslåtarens död och det yngsta barnet som har rätt till barnpension fyller 18 år före tidsfristen på 10 år:

 • Minskningen av efterlevandepensionen görs när det yngsta barnet fyller 18 år. Närmare information om den efterlevande makens inkomster osv. som används vid minskningen av efterlevandepensionen finns ovan.

Om en tidsbestämd efterlevandepension har betalats över 10 år och den upphör när det yngsta barnet som har rätt till barnpension fyller 18 år:

 • Minskning av efterlevandepensionen görs inte eftersom efterlevandepensionen upphör när barnet fyller 18 år.

Obs: Minskning av efterlevandepensionen görs inte för efterlevande sambor.

 

När familjepensionen börjar och upphör

Rätten till familjepension inträder från början av den månad som följer på den då förmånslåtaren avlidit.

Det lönar sig att göra pensionsansökan så snabbt som möjligt efter att förmånslåtaren har avlidit eftersom familjepension endast betalas ut retroaktivt för de 6 månader som föregår ansökningsmånaden.

Barnpension

Barnet får barnpension tills barnet fyller 20 år eller om barnet adopteras av någon annan än den efterlevande maken eller dennes nya make.

Efterlevandepensionen beviljas tills vidare i följande fall

Efterlevandepensionen beviljas tills vidare om förmånslåtaren har avlidit 31.12.2021 eller tidigare. Den efterlevande makens födelseår saknar betydelse.

Efterlevandepensionen beviljas tills vidare också när förmånslåtaren har avlidit 1.1.2022 eller senare och den efterlevande maken är född 1974 eller tidigare.

Efterlevandepensionen beviljas för viss tid i följande fall

Efterlevandepensionen är tidsbestämd

 • när förmånslåtaren har avlidit 1.1.2022 eller senare och
 • den efterlevande maken är född 1975 eller senare eller
 • det är fråga om efterlevande sambo.

Efterlevandepensionen för en efterlevande make som är född 1.1.1975 eller senare och som var gift med förmånslåtaren upphör i slutet av den kalendermånad

 • då det har gått 10 år efter förmånslåtarens dödsdag eller
 • då det yngsta barnet som har rätt till barnpension fyller 18 år.

Den efterlevande maken får efterlevandepension i minst 10 år eller längre om också ett barn under 18 år som bodde i samma hushåll står som förmånstagare.

Efterlevandepensionen för en efterlevande sambo upphör i slutet av den kalendermånad

 • då det yngsta barnet som har rätt till barnpension fyller 18 år.

Efterlevandepensionen upphör om ett nytt äktenskap ingås före fyllda 50 år

Efterlevandepensionen upphör om den efterlevande maken ingår nytt äktenskap eller registrerat partnerskap innan hen fyller 50 år. Då betalas efterlevandepensionen ut som en engångsbetalning till den efterlevande maken om det inte finns några barn som får barnpension. Engångsbetalningen beräknas enligt den månatliga pension som betalades den månad då äktenskapet ingicks.

 • Engångsbeloppet som är lika stort som pensionen för tre år hade varit eller
 • om efterlevandepensionen hade fortsatt i mindre än tre år, så betalas detta belopp som engångsbetalning.

Om utöver den efterlevande maken ett eller flera barn står som förmånstagare, läggs den andel av efterlevandepensionen som upphör på grund av äktenskap till barnets eller barnens pension. Till en efterlevande make född 1975 eller senare och som blivit änkling eller änka efter 1.1.2022 betalas ingen engångsbetalning i detta fall.

Om en efterlevande sambo ingår äktenskap eller registrerat partnerskap innan hen fyller 50 år upphör efterlevandepensionen och ingen engångsbetalning betalas. Efterlevandepensionens andel läggs till barnets eller barnens pension från ingången av den månad som följer på den då äktenskapet ingicks.

Nytt äktenskap eller samboförhållande efter fyllda 50 år inverkar inte på efterlevandepensionen

Om den efterlevande maken när hen har fyllt 50 år ingår nytt äktenskap eller registrerat partnerskap fortsätter efterlevandepensionen.

Ny rätt till efterlevandepension uppstår inte på grundval av det nya äktenskapet.

Om den efterlevande maken inleder ett nytt samboförhållande, fortsätter efterlevandepensionen oavsett ålder. Efterlevandepensionen upphör med andra ord inte på grund av ett samboförhållande även om den efterlevande maken är under 50 år.

Ansökan om familjepension

Familjepension ska alltid sökas. Lättast gör du det i tjänsten Min pension.

Om du av någon anledning inte kan använda tjänsten Min pension kan du söka pension skriftligen med pappersblanketter. Ansökningsblanketterna finns nedan på denna sida.

I fråga om arbetspension har den efterlevande makens ålder ingen betydelse, det finns alltså ingen övre åldersgräns för att man ska få pension.

När ska familjepension sökas hos Keva?

Ansökan kan göras hos Keva när

 • förmånslåtaren fick pension från Keva ELLER
 • förmånslåtarens sista arbetsgivare har varit en kommun, staten, kyrkan, FPA, Finlands Bank eller Ålands landskapsregering.

Om förmånslåtaren fick egen pension från flera olika pensionsanstalter, räcker det med att man fyller i en enda ansökan. Keva förmedlar ansökan för handläggning också till de andra pensionsanstalterna och till FPA.

Om du också söker familjepension som betalas ut av FPA kan du göra det med samma blankett (i tjänsten Min pension eller med en pappersblankett). Keva skickar sedan din ansökan elektroniskt till FPA.

Om förmånslåtaren eller den efterlevande maken har arbetat utomlands ska också uppgifterna på fliken Utlandsuppgifter fyllas i.

När ska pensionsansökan göras?

Det lönar sig att göra pensionsansökan så snabbt som möjligt efter att förmånslåtaren har avlidit eftersom familjepension endast betalas ut retroaktivt för de 6 månader som föregår ansökningsmånaden.

Om förmånslåtaren fick pension från Keva eller om hens sista anställning hade försäkrats hos Keva, skickar Keva brev om ansökan om familjepension till förmånstagarna. Keva får ett meddelande om förmånslåtarens död från Myndigheten för digitalisering och befolkningsdata (MDB). Samtidigt får Keva uppgift om förmånstagarna, alltså den efterlevande maken och barn under 20 år. Vi får dock inte uppgift om eventuella efterlevande sambor från MDB.

Gör ansökan så här

Fyll i en egen ansökan för varje förmånstagare:

 • fyll i ansökan om efterlevandepension för den efterlevande maken.
 • fyll i en ansökan om barnpension för varje barn under 20 år.

Kolla de allmänna anvisningarna för pensionsansökan och vad du ska göra efter att du fått pensionsbeslutet.

Om du av någon anledning inte kan använda tjänsten Min pension kan du söka pension skriftligen med blanketterna nedan. Skicka då ansöknings- och bilageblanketterna på papper och övriga behövliga bilagor per post till Keva, 00087 KEVA.

Du får ett beslut från Keva

Vi informerar dig om beslutet på följande sätt:

 • Per e-post eller sms, om du har beställt pappersfri tjänst i Kevas tjänst Min pension. Du kan läsa själva dokumentet i tjänsten Min pension. Keva skickar inte beslutet som bilaga eller länk till dig.
  ELLER
 • Via Suomi.fi-tjänsten om du har tagit i bruk elektroniska meddelanden i Suomi.fi-tjänsten men inte har beställt pappersfri tjänst i tjänsten Min pension. Du kan läsa själva beslutet i Kevas tjänst Min pension. Suomi.fi skickar inga bilagor eller länkar till dig.
  ELLER
 • Per papperspost, om du inte har beställt pappersfri tjänst från Keva eller elektroniska meddelanden från Suomi.fi. Dokumentet postas hem till dig och du kan också läsa det i tjänsten Min pension.

 

Kolla de allmänna anvisningarna för pensionsansökan och vad du ska göra efter att du fått pensionsbeslut.

Beskattning av familjepension

Familjepension är skattepliktig inkomst. Läs mer om beskattning av pensionen på vår webbplats: