Extra konstnärsstipendium och konstnärsfamiljepension

Extra konstnärspension ska sökas hos Centret för konstfrämjande

Extra konstnärspension kan beviljas som erkänsla för förtjänstfull verksamhet som skapande eller återgivande konstnär. Pensionen grundar sig på lagen om extra konstnärspensioner. Pensionen beviljas enligt prövning där sökandenas konstnärliga verksamhet bedöms och jämförs.

Extra konstnärspension beviljas av Centret för konstfrämjande. För besluten begär Centret för konstfrämjande ett utlåtande om ansökningarna av statens konstkommissioner. Besluten fattas i början av året.

Det är med andra ord fråga om en förmån enligt prövning. Extra konstnärspension beviljas i regel inte till personer under 60 år. Extra konstnärspension beviljas som full pension eller som delpension. Om extra konstnärspension beviljas, påverkas pensionsbeloppet av sökandens övriga arbetspensioner och inkomster.

Ytterligare information om ansökan om extra konstnärspension och grunderna för beviljande finns på webbplatsen för Centret för konstfrämjande (www.taike.fi).

Extra konstnärspension betalas ut av Keva.

Extra konstnärsfamiljepensioner sköts av Keva

Efter att en person som har fått extra konstnärspension (se ovan) ha avlidit får hens förmånstagare familjepension på ansökan. Pensionen grundar sig på lagen om familjepensioner som beviljas utifrån extra konstnärspensioner.

Den efterlevande makens och barnens rätt till familjepension fastställs i tillämpliga delar på samma grunder som i pensionslagen för den offentliga sektorn (OffPL). Om den efterlevande maken är den enda förmånstagaren begränsas hens rätt till familjepension med en inkomstgräns.

Familjepensionen beviljas och betalas ut av Keva. Ansökan om extra konstnärsfamiljepension ska skickas till Keva. Pension ska sökas med en blankett för arbetspensionssystemet. Det är bra att markera i blanketten att det är fråga om extra konstnärsfamiljepension.