Ålderspension för arbetslösa beviljas inte längre

Ålderspension för arbetslösa kan inte längre sökas i arbetspensionssystemet. Personer som har arbetslöshetsdagpenningens tilläggsdagar har rätt till ålderspension tidigast då de har nått den lägsta pensionsåldern för sin åldersklass.


Pensionsskydd för arbetslösa och förändringssituationer

Du kan under din yrkeskarriär råka ut för olika slags förändringssituationer som kan inverka på ditt pensionsskydd. Exempel på sådana situationer är arbetslöshet, nedsatt arbetsförmåga eller byte av arbetsgivare vid överlåtelse av rörelse.

När du blir äldre kan ålderspension eller deltidsarbete vara bra alternativ. Om din arbetsförmåga är nedsatt kan till exempel yrkesinriktad rehabilitering vara till hjälp.

När arbetslöshet hotar

Om ditt arbete upphör får du i allmänhet arbetslöshetsdagpenning. I detta fall får du hjälp av din arbetslöshetskassa eller FPA.

När arbetslöshet hotar eller om du blir arbetslös kan Keva reda ut möjligheten till en pensionslösning, ge allmän rådgivning och berätta hur arbetslösheten inverkar på ditt pensionsbelopp.

 

Pensionstillväxt för arbetslösa

Du kan tjäna in pension under arbetslöshet. Pension intjänas också av annan oavlönad tid såsom alterneringsledighet eller vård av barn under 3 år.

Tilläggspension och överlåtelse av rörelse

Tilläggspensionen kan vara en individuell pensionsförsäkring eller grupplivförsäkring som arbetsgivaren tecknat frivilligt. En förutsättning för att man ska få tilläggsförsäkring är i allmänhet att anställningen fortsätter fram till pensioneringen.

Vid överlåtelse av rörelse är det fråga om en situation i vilken företaget eller en del av det överlåts till en annan arbetsgivare. Överlåtelse av rörelse är vanligt särskilt i kommunsektorn när kommuner eller samkommuner konkurrensutsätter sin serviceproducent på nytt.

Om tjänsten övergår till en ny serviceproducent är arbetsgivaren ny men arbetstagarna kan i regel fortsätta som s.k. gamla anställda. I samband med överlåtelse av rörelse övergår också ansvaret för anställningsförmånerna, såsom tilläggspensionerna, till den nya ägaren.

När du övergår i anställning hos en ny arbetsgivare som s.k. gammal anställd anses din anställning ha fortsatt utan avbrott och du har fortfarande rätt till tilläggspensionsskydd, men endast om också den nya arbetsgivaren omfattas av pensionslagen för den offentliga sektorn.