För media och intressenter

Ta kontakt - vi berättar gärna mer.

Kontaktuppgifter för media och intressenter

E-postadresserna har formen: fornamn.efternamn@keva.fi

Verkställande direktör Jaakko Kiander 050 583 8599
(Maria Dahlström 020 614 2206)

Arbetsgivarfunktionen och funktionen för arbetsförmåga

Vice verkställande direktör Tapani Hellstén 020 614 2204
(Maria Dahlström 020 614 2206)

Pensionsdirektör, enheten för beslut om arbetsförmåga Merja Paananen 020 614 2759

Pensions- och ICT-funktionen

Vice verkställande direktör Kimmo Mikander 020 614 2349
(Heidi Becklin 020 614 2417)

Kundtjänstdirektör Taina Uronen 020 614 2693
Pensionsdirektör, pensionstjänstenheten Eija Korhonen 020 614 2474
Chefsjurist, betalningstjänstenheten (oto) Jussi-Pekka Rantanen 020 614 2212
It-direktör Tommi Heinonen 020 614 2309

Funktionen för planering av ekonomi och finansiering

Ekonomi- och aktuariedirektör Piia Laaksonen 020 614 2371
(Virve Haapolahti 020 614 2433)

Ekonomichefi Olli Pasanen 020 614 2344
Statistikchef Katinka Lybäck 020 614 2727
Aktuariechef Roman Goebel 020 614 2543

Funktionen för personaltjänster

HR-direktör Mika Gylén 020 614 2317

Placeringsfunktionen

Placeringsdirektör Ari Huotari 020 614 2205
(Lia Holmström 020 614 2295)

Placeringsdirektörens ersättare, operativ direktör, placeringar​ Maaria Eriksson 020 614 2644
Direktör, placeringsstrategi Tommi Moilanen 020 614 2574
Biträdande direktör, ansvarsfulla placeringar Kirsi Keskitalo 020 614 2082

Direktör, direkta ränteplaceringar, valuta och derivat​ Fredrik Forssell 020 614 2703
Direktör, aktieplaceringar​ Jussi Karhunen 020 614 2701
Direktör, externa ränteplaceringar Erika Tikka 020 614 2705
Direktör, alternativa placeringar​ Markus Pauli 020 614 2473
Direktör, fastighetsplaceringar, Carl-Henrik Roselius 050 041 7997

Förvaltning

Förvaltningsdirektör Markus Mankin 020 614 2706

Kommunikation

Kommunikationsdirektör Reija Hyvärinen 020 614 2702
Kommunikationsspecialist Maarit Hirvensalo 020 614 2325
Ledande intressentexpert Ismo Kainulainen 020 614 2057
Chefsekonom Joonas Rahkola 020 614 2326

Bildbank 

Bilder av ledningsgruppen

 Jaakko-Kiander_150x250_RUOTSI.jpg   Piia-Laaksonen_150x250_RUOTSI.jpg  Mika-Gylén_150x250_RUOTSI.jpg   Birgitta-Moisala_150x250_RUOTSI.jpg

Logo

Keva förnyade sin logotyp från början av 2017. Vid frågor om logona kontakta Kevas information: Elina Rantanen, tfn 020 614 2689.

  Logo                      Logo + tagline
Logo + tagline
 

ai-fil
png-fil

ai-fil
png-fil

ai-fil
png-fil

 

Begäran om dokument 

Keva är en självständig offentligrättslig inrättning som avses i 4 § 1 mom. 5 punkten i lagen om offentlighet i myndigheternas verksamhet (621/1999) och denna lag tillämpas på dess verksamhet.

Kevas dokument är offentliga om inte något annat bestäms i offentlighetslagen eller någon annan lag. Var och en har rätt att få information om ett offentligt dokument.

Dokumenten begärs per post från Keva, Diariet, 00087 KEVA, per e-post kirjaamo[snabel-a]keva.fi eller från dokumentförvaltningsteamet per telefon 020 614 21.

Svarstiden på begäran om dokument är vanligtvis två veckor, och en månad om det begärda materialet är omfattande.

Avgifter

För dokumenten tas följande avgifter ut enligt grunderna i 34 § i offentlighetslagen:

Uppgifter som lämnas muntligen, per e-post eller som läses på Keva 

 • Sedvanlig begäran om dokument
  • För en sedvanlig begäran om dokument tas ingen avgift ut.
 • Begäran om dokument som kräver särskilda åtgärder 
  • För att ta fram information eller kontrollera eller avlägsna sekretessbelagda delar tas en avgift på 50 euro ut för varje påbörjad timme.  

Kopior och utskrifter

 • Sedvanlig begäran om dokument
  • Avgift för kopia: 1 €/storlek A4 och 2 €/storlek A3
  • Minimiavgift: 10 € per fakturering
 • Begäran om dokument som kräver särskilda åtgärder
  • Avgift för kopia: 1 €/storlek A4 och 2 €/storlek A3
  • För att ta fram information eller kontrollera eller avlägsna sekretessbelagda delar tas därtill en avgift på 50 euro ut för varje påbörjad timme.

Moms tillkommer.

Avgifterna tillämpas inte på de pensionsdokument som hänför sig till handläggningen av de försäkrades pensionsskydd.  

Definitioner av begäran om dokument

Med en sedvanlig begäran om dokument avses utlämnande av ett dokument som är offentligt i sin helhet eller från vilket de sekretessbelagda delarna lätt kan avlägsnas. Dokumentet måste kunna individualiseras och hittas i Kevas dokumentregister med hjälp av registrets dokumentklassificering eller dokumentets signum eller med hjälp av sökfunktionerna för ett register som förs elektroniskt.

Med begäran om dokument som kräver särskilda åtgärder avses en begäran om ett dokument som inte kan tas fram på ovannämnda sedvanliga sätt. En begäran anses också kräva särskilda åtgärder om det kräver mer arbete än normalt att kontrollera eller avlägsna sekretessbelagda delar från dokumentet eller om begäran är exceptionellt omfattande. Som särskilda åtgärder räknas också eventuella särskilda sök-, urvals-, kombinerings- och utskriftsfunktioner som används vid den automatiska databehandlingen då dokumentet ska tas fram.  

Avgifter för begäran om dokument

Materialet lämnas ut mot betald faktura.

Kunden kontaktas innan de begärda dokumenten tas fram om en avgift kommer att tas ut för att ta fram uppgifterna eller kontrollera eller avlägsna sekretessbelagda delar.

Avgiften tas ut även om det sökta dokumentet inte kan hittas.