Om arbetstagarens arbetsförmåga blir nedsatt

Arbetsförmågan utgörs alltid av flera komponenter. Ibland blir funktionsförmågan och hälsan sämre trots förebyggande åtgärder. Det är viktigt att observera dessa situationer och reagera på dem i tid för att fortsättning i eller återgång till arbetet ska kunna stödjas i rätt tid och med rätta åtgärder.

Keva tillhandahåller information och verktyg för stödet för fortsättning i och återgång till arbetet:

 • Ta del av verksamhetsmodellen för aktivt stöd och Kevas stöd
 • Sörj för smidigt samarbete med företagshälsovården: Utveckling av företagshälsovårdssamarbetet
 • Information och nyttiga anvisningar om stöd för arbetstagarens arbetsförmåga finns också i inlärningshelheterna i Kevas tjänst Inlärningsmiljö, bland annat
  • Grunderna för stöd för arbetsförmågan – stöd personalens arbetsförmåga
  • Beredning av ersättande arbete
  • Depression och utbrändhet.
 • Ta del av inlärningsspelet Vägar till arbetsförmåga, som har planerats för HR-aktörer, chefer och företagshälsovårdsenheter. Med hjälp av spelet granskas organisationens egna verksamhetsmodeller som stöder fortsättning i arbetet och återgången till arbetet för partiellt arbetsföra anställda. Inlärningsspelet är ett bra sätt att till exempel gå igenom modellen för aktivt stöd och målen för strategisk arbetsmiljöledning.
 • Om det inte är möjligt att fortsätta i det nuvarande arbetet, ta då tillsammans med arbetstagaren reda på möjligheterna till yrkesinriktad rehabilitering.

Yrkesinriktad rehabilitering som stöd för fortsatt arbete

Den yrkesinriktade rehabiliteringen har stor betydelse när det gäller att stödja arbetstagarens arbetsförmåga. Omkring tre av fyra av klienterna hos Kevas yrkesinriktade rehabilitering fortsätter i arbetslivet. Med hjälp av yrkesinriktad rehabilitering kan man minska på sjukskrivningar och de kostnader som de ger upphov till.

Med hjälp av yrkesinriktad rehabilitering, till exempel genom arbetsprövning, arbetsträning eller omskolning, kan arbetstagaren övergå till uppgifter som är mer lämpade med tanke på hälsotillståndet eller har arbetstagaren lättare att återgå till sitt eget arbete efter en lång sjukskrivning. Även om en person på grund av sjukdom inte kan fortsätta i sitt nuvarande arbete finns det i allmänhet andra arbetsuppgifter som motsvarar arbetsförmågan.

Gör så här – tips till cheferna

Om du märker att arbetstagaren har svårt att klara av sitt arbete:

 • för saken på tal direkt
 • kolla om det aktuella arbetet kan lättas genom arbetsarrangemang
 • kartlägg vid behov organisationens möjligheter att ändra arbetsbeskrivningen eller omplacera arbetstagaren i samråd med HR
 • för nätverksförhandlingar (pdf) med arbetstagaren, företagshälsovården och vid behov en företrädare för HR, till exempel samordnaren för arbetsförmåga
 • fundera när ni utarbetar rehabiliteringsplanen vilka åtgärder inom yrkesinriktad rehabilitering (t.ex. arbetsprövning, arbetsträning, utbildning) som kunde hjälpa arbetstagaren att fortsätta att arbeta.

Från samtal till rehabilitering – så här löper rehabiliteringsprocessen på arbetsplatsen

Yrkesinriktad rehabilitering process.PNG

Ytterligare information

Om du behöver mer information om tjänsten, kontakta då din kundchef eller arbetsgivarnas telefonrådgivning.

Nyttan av rehabilitering för arbetsgivaren

Yrkesinriktad rehabilitering medför inga kostnader för arbetsgivaren. När arbetstagarens arbetsförmåga och arbetsuppgifter är i balans, är sjukskrivningarna få, löper arbetet i händerna hos en kunnig arbetstagare, och inga rekryteringskostnader uppstår.

Yrkesinriktad rehabilitering är också ett bra sätt att stödja arbetstagarens återgång till arbetet om hen ska återuppta sitt arbete efter att ha fått rehabiliteringsstöd. När en arbetstagare återgår till arbetet efter en period med rehabiliteringsstöd sparar arbetsgivaren in på de kostnader som föranleds av tidig pensionering upp till ett belopp som motsvarar rehabiliteringsgottgörelsen.

Pensionslösningar i fall av arbetsoförmåga

Om arbetstagaren blir helt eller delvis oförmögen att klara av sitt arbete tryggar invalidpension hens utkomst.

Olika alternativ med delinvalidpension stöder arbetstagarnas ork i arbetet och lösningar med partiellt rehabiliteringsstöd stöder arbetstagarnas återgång till heltidsarbete, vilket betyder att de sparar in på arbetsgivarens kostnader för arbetsoförmåga.

Våra beslutsspecialister bistår både privat- och arbetsgivarkunder med råd om ansökan om pension och i frågor kring återgången till arbetet:

Vi handlägger ansökningarna om invalidpension utan dröjsmål och med expertis. I samband med ansökan om invalidpension prövar vi också arbetstagarens rätt till yrkesinriktad rehabilitering.

Beslutsspecialisterna deltar i arbetsgivarsamarbetet tillsammans med andra sakkunniga på Keva och tar vid behov för arbetsgivarna fram information om hur processen för ansökan om invalidpension fungerar.

Statistikuppgifter om invalidpensioner kan man granska i tjänsten Nyckeluppgifter i webbtjänsten för arbetsgivare. I tjänsten Nyckeluppgifter kan du också jämföra uppgifterna om din egen arbetsplats med andra organisationer.

Ytterligare information

Önskar du få ytterligare information om pensionslösningar vid arbetsoförmåga? Våra rådgivningsnummer och övriga kontaktuppgifter för arbetsgivare finns här: Rådgivningstjänst för arbetsgivarkunder

Processer för arbetsförmågan vid organisationsförändringar

Ska din arbetstagare övergå till ett välfärdsområde men har utmaningar med arbetsförmågan eller med att klara av arbetet? Eller är hen sjukskriven, i rehabilitering eller får rehabiliteringsstöd eller partiellt rehabiliteringsstöd, eller har man gjort arbetsarrangemang för att stödja arbetstagarens arbetsförmåga?

Se våra anvisningar till arbetsgivaren:

Partiellt arbetsföra och organisations_förändring.pdf (4088 kb) Processer för arbetsförmågan och överföring av data vid organisations_förändring.pdf (419 kb)