Flexibel service

Du som är arbetsgivarkund hos oss får tillgång till ett brett utbud av tjänster för arbetspensionsförsäkring samt strategisk ledning av arbetshälsa och arbetsmiljöledning.

Vi är Finlands enda arbetspensionsaktör som har som lagstadgad uppgift att minska riskerna för arbetsoförmåga.

Vi erbjuder dig en egen kundchef som fungerar som kontaktperson samt stöd av ett multiprofessionellt team.

Via Keva får du också en unik möjlighet att nätverka med andra arbetsgivarkunder och viktiga intressenter.

Pensionerna handläggs på Keva snabbare än i arbetspensionsbranschen i genomsnitt.

Vi säkerställer att de försäkrade kan sköta sina ärenden smidigt. I nättjänsten Min pension kan din personal behändigt sköta alla sina pensionsärenden före pensionstiden samt under pension och rehabilitering.

Läs mer om privatkundernas tjänster och om personalens pensionsskydd i förändringssituationer.

Konsultering och rådgivning om arbetspensionsförsäkring

Kontakta oss för ytterligare information om pensionsavgifter och personalens pensionsskydd. När du har tillförlitlig information om olika alternativ är det enklare att fatta beslut. Du kan till exempel utnyttja våra pensioneringsprognoser när du uppskattar utvecklingen av personalstyrkan eller begära en uppskattning av kostnaderna för skötseln av tilläggspensionsförmåner på Keva.

Stöd för ledning av arbetshälsa och arbetsmiljöledning

Hos oss får du den bästa sakkunskapen och verktyg för ledning genom information, för att stödja personalens arbetsförmåga samt för effektivt företagshälsovårdssamarbete och hantering av kostnaderna för arbetsoförmåga. Vi utvecklar tjänsterna tillsammans med våra kunder utifrån forskningsdata och vår långa erfarenhet.

Våra tjänster för ledning av arbetshälsan och arbetsmiljöledning fungerar också som stöd när organisationen förändras eller när en ny organisation ska grundas.

Evenemang, utbildningar och workshoppar

Välkommen till Kevas utbildningar! Seminarierna, webbinarierna, workshopparna och nätverksevenemangen är avgiftsfria för alla våra arbetsgivarkunder. Temana för dessa handlar om pensionsskyddet i den offentliga sektorn och stödet för yrkeskarriärerna och arbetsförmågan.

Pensionsinformationen till personalen och cheferna tar upp olika pensionsalternativ och deras inverkan på personalens pensionsskydd och arbetsgivarnas pensionsavgifter i olika förändringssituationer i organisationerna.

Webbtjänsten för arbetsgivare

I webbtjänsten för arbetsgivare sköter du ärenden i anknytning till pensioner och pensionsavgifter behändigt. I tjänsten ser du också dina kontaktpersoner på Keva.

Stöd vid förändring

En organisationsförändring som planeras eller som är på gång för med sig många frågor som måste lösas. Hos oss får du sakkunnig hjälp i frågor kring arbetspensionsförsäkring, ledning av arbetshälsa och arbetsmiljöledning.

Kontakta din kundchef: kontaktuppgifterna finns i webbtjänsten för arbetsgivare.

Hur kommer jag i gång?

Kontakta din kundchef för att skapa en gemensam bild av läget och komma överens om fortsättningen. Också till synes små frågor eller ett behov av att klargöra läget är en tillräcklig orsak att kontakta Keva. Kontaktuppgifter till din kundchef finns i webbtjänsten för arbetsgivare.

Pensionsbetalningstjänst

Kevas medlemssamfund kan åt Kevas betalningstjänst anförtro skötseln av utbetalningen av de extra pensioner som de beviljat. Vi har hand om utbetalningen av de pensioner som omfattas av betalningstjänsten och därtill hörande kundtjänst samt om övriga åtgärder i anslutning till utbetalningen av pension. Ett avtal om betalningstjänsten ska ingås med Keva.

Innehållet i betalningstjänsten

De regelbundna pensioner som omfattas av betalningstjänsten betalas ut den tredje dagen i varje månad. Om den tredje dagen infaller på en lördag, söndag eller annan helgdag, är betalningsdagen den föregående vardagen. Keva meddelar pensionstagaren per brev om utbetalningen av den första pensionsposten.

I betalningstjänsten ingår bl.a.

 • utbetalning av regelbunden månadspension och pension som betalas ut retroaktivt
 • upprätthållande av avgifts- och kunduppgifter
 • kundtjänst för pensionstagaren i ärenden förknippade med utbetalningen av pension
 • utredning över betald pension och verkställd förskottsinnehållning som årligen skickas till pensionstagaren
 • uppgifter i anslutning till beskattningen av pension
 • lämnande av årsanmälningsuppgifter till skatteförvaltningen för pensionstagarens skatteförslag
 • producerande av statistikuppgifter om pensioner till Pensionsskyddscentralen.

Pris

För pensionerna i betalningstjänsten tar vi ut en handläggningsavgift om 5,05 euro (moms 0) per pension i månaden. Enligt antalet pensioner i betalningstjänsten ger vi följande rabatter på handläggningsavgiften:

 • -20 %, om antalet pensioner är över 10
 • -40 %, om antalet pensioner är över 500
 • -60 %, om antalet pensioner är över 1 000
 • -80 %, om antalet pensioner är över 3 000.

Handläggningsavgiften och den pensionsutgift som föranleds av pensionen fakturerar vi av medlemssamfundet månatligen i förskott.

Ytterligare information om betalningstjänsten

 • E-post elakkeenmaksu[snabel-a]keva.fi

Beräkningstjänst för pensionsansvar

Keva erbjuder sina medlemssamfund beräkning av pensionsansvar för de pensioner som kommunerna, samkommunerna och välfärdsområdena själva betalar ut.

Pensionsansvaren beräknas inte automatiskt utifrån tidigare anmälningar utan utgångsuppgifterna för beräkningen ska lämnas separat för varje beräkningsgång.

Beräkningen är avgiftsbelagd. Inget separat avtal om beräkningen behöver ingås.

Beställ beräkningen så här

 • När behövs beräkningen? – Beställ beräkningen cirka en månad innan du behöver resultatet.
 • Uppge utgångsuppgifterna för beräkningen – En lista över de uppgifter som behövs finns i webbtjänsten för arbetsgivare.
 • Fyll i uppgifterna på nätet – Fyll i utgångsuppgifterna för beräkningen i webbtjänsten för arbetsgivare.

Du kan också beställa beräkningen skriftligt. Kontakta då kontaktpersonerna för ansvarsberäkningen för att komma överens om detta på förhand.

Ytterligare information

Skicka meddelande till adressen vastuulaskenta[snabel-a]keva.fi eller till kontaktpersonerna för ansvarsberäkningen: matematiker Jussi Mattila, tfn 020 614 2288 och chefsmatematiker Eero Heinilä, tfn 020 614 2524.

E-postadresserna har formen fornamn.efternamn[snabel-a]keva.fi.

Avgifter för beräkningstjänsten för pensionsansvar

Beräkningen av pensionsansvar är en avgiftsbelagd tjänst.

Den avgift som tas ut för varje beräkningsgång omfattar en grundavgift, en avgift enligt antalet personer samt ett specifikationstillägg. Specifikationstillägget tas endast ut om medlemssamfundet vill att resultaten ska delas in enligt persongrupp.

Justerade avgifter från 1.11.2023

Enligt beslut av 2022 justeras avgifterna för beräkningstjänsten för pensionsansvar årligen fr.o.m. den 1 november. Avgifterna har höjts med 4,96 procent fr.o.m. 1.11.2023.

De avgifter som från 1.11.2023 tas ut för beräkningstjänsten för pensionsansvar är följande:

1. grundavgift 524,80 euro

2. avgift enligt antal personer:

         3,94 euro/person för de första 100 personerna
         2,31 euro/person för de följande 400 personerna
         0,94 euro/person för alla följande personer

3. specifikationstillägg för indelning av resultaten enligt persongrupp

        0 euro när beräkningen endast omfattar en persongrupp
        131,20 euro/persongrupp för alla följande persongrupper

Personer med en gällande anställning och pensionstagare i samma persongrupp räknas som en grupp.

Beräkningstjänsten för pensionsansvar är en skattefri försäkringstjänst enligt 44 § i mervärdesskattelagen.

Allmänt om pensionsansvar

Kevas medlemssamfund som har ett gällande avtal som ingåtts utanför OffPL-systemet om utbetalning av s.k. gamla pensioner ska bokföra det ansvar som föranleds av dessa pensioner som kostnader och obligatorisk reservering då de upprättar balansräkningen. Detta gäller också andra pensioner som kommuner, samkommuner och välfärdsområden själva betalar ut.

Pensionsansvarets belopp ska i regel justeras varje år. Om det inte har skett några väsentliga förändringar i de faktorer som påverkar pensionsansvarets belopp, ska justeringen ske med minst tre års intervall.

Bokföringsnämndens välfärdsområdes- och kommunsektion har gett ett utlåtande om beräkningsprinciperna för pensionsansvar. Kevas beräkningstjänst för pensionsansvar uppfyller de krav som Bokföringsnämndens välfärdsområdes- och kommunsektion ställer.

Ytterligare information om hur pensionsansvaret ska behandlas i bokslutet finns i den allmänna anvisning som Bokföringsnämndens välfärdsområdes- och kommunsektion har utfärdat:

 

Pensionsberäkningstjänst

Pensionsberäkningstjänst behövs till exempel i det fall att arbetsgivaren planerar eller tecknar frivillig tilläggspension för sina arbetstagare och behöver uppgifter om hur mycket arbetstagarna har tjänat in eller kommer att tjäna in lagstadgad pension fram till pensionsåldern.

Begäran om beräkning kan beställas av arbetsgivaren eller försäkringsbolaget. För att specificerade uppgifter ska kunna lämnas förutsätts emellertid alltid en fullmakt av personen i fråga.

Ytterligare information: kevapalvelu[snabel-a]keva.fi samt specialsakkunnig Jutta Jylhä, tfn 020 614 2831

Ordna ditt möte eller evenemang på Keva mitt i Helsingfors

Söker du en trivsam lokal för ditt möte eller evenemang i Helsingfors med bra förbindelser? Helsinki-lokalen i vårt renoverade, trivsamma kontorshus står avgiftsfritt till alla våra arbetsgivarkunders och intressenters förfogande.

Helsinki-lokalen lämpar sig bäst till exempel för workshoppar och större möten: här finns det närmare 250 kvadrat och sittplatser för totalt 90 personer. Det ryms sittplatser för ca 60 personer runt skärmen. Lokalen rymmer högst 90 personer och kan användas av våra kunder i regel vardagar kl. 8.00‒16.00. 

Helsinki-tila_2.jpg

Det går också att ordna kvällsevenemang fram till kl. 21.00, och då ansvarar användaren av lokalen för kostnaderna för vaktmästarservice.

Helsinki-lokalen finns på första våningen i Kevas kontorshus, på adressen Unionsgatan 43. Lokalens stora fönster i gatuplan fyller den med ljus. Det är direkt insyn från gatan in i lokalen, och därför rekommenderar vi att man på skärmarna i lokalen inte visar sekretessbelagt material.

I lokalen kan det inte ordnas privata eller kommersiella tillställningar. Alla evenemang som ordnas i Helsinki-lokalen ska ha fritt inträde.

Servering i Helsinki-lokalen

Servering till Helsinki-lokalen kan beställas av Compass Group som ansvarar för restaurangtjänsterna i Kevas kontorshus. Egen servering eller extern catering kan alltså inte användas.

Compass Group erbjuder mångsidiga mötespaket, t.ex.

 • mötespaket, förmiddag: frukost och lätt lunch 24‒28 euro per person
 • mötespaket, eftermiddag: salt pirog, kaffe och bulle 15,90 euro per person
 • mötespaket, hel dag: frukost, lunch och eftermiddagskaffe 35 euro per person.

Vi skickar närmare information om mötesserveringen och priserna när du gör en förfrågan om lokalbokning via vår blankett. Användaren av lokalen ansvarar för serveringskostnaderna.

Lokalen har inte utskänkningsrättigheter, och egna drycker är heller inte tillåtna. I gatuplan i Kevas kontorshus alldeles intill Helsinki-lokalen finns caféet Hav a Java som har utskänkningsrättigheter och som också kan bokas för privata tillställningar hos Compass Group.

Mötesteknik och uppgifter om lokalen

I mötestekniken i Helsinki-lokalen ingår

 • en videovägg (2 x 4 meter) som kan kopplas till en bärbar dator
 • två blädderblock varav ett fäst i väggen och ett mobilt, tuschpennor
 • en trådlös nätförbindelse.

I lokalen finns också toaletter och klädställ.

Helsinki-tila_1.jpg


Förfrågningar och bokningar

Intresserad? Om du vill ha mer information eller reservera Helsinki-lokalen, kontakta oss via blanketten nedan. Vi besvarar din förfrågan senast följande vardag.

Bokningsförfrågan om Helsinki-lokalen

Uthyrning av möteslokaler på Järsö - till medlemssamfund 

Kevas medlemssamfund kan hyra Kevas representationslokal på Järsö i Kyrkslätt. Byggnaden är belägen vid en naturskön udde och lokalerna lämpar sig för möten och representation för högst tjugo personer.

Lokalerna på Järsö kan hyras dagtid kl. 9‒22. 

I byggnaden finns en matsal och ett mötesrum och intill dem ett allrum. Som datorskärm under mötena fungerar en tavel-tv till vilken man vid behov kan koppla sin egen dator. Också blädderblock finns att tillgå. Byggnaden har trådlös nätförbindelse.

För rekreation finns två elbastur, från dem kan man gå till stranden och ta sig ett dopp. På sommaren kan man också reservera rökbastun som finns nära huvudbyggnaden.Priser

Lokalhyra:

 • halv dag, dvs. högst fyra timmar 150 euro
 • heldag, dvs. högst åtta timmar 200 euro.

Bastu (i priset ingår handdukar, tvättmedel och badrockar):

 • stor elbastu 150 euro
 • liten elbastu 150 euro
 • rökbastu 400 euro
 • öppen spis 100 euro.

Servering (ordnas på Järsö av Compass Group):

 • lunch och eftermiddagskaffe 40–50 euro per person
 • frukost, lunch och eftermiddagskaffe totalt 60–70 euro.

 

Vägbeskrivning (GPS)

Järsö är beläget vid Porkala udd på knappt en timmes avstånd från Helsingfors centrum.

• Adressen är: Järsövägen 396, 02480 Kyrkslätt (Fonecta.fi)

Om din GPS inte hittar adressen kan du välja det största numret på vägen som applikationen föreslår och fortsätta fram till parkeringsplatsen, och därifrån syns huvudbyggnaden.

Vänd till Porkalavägen från väg 51 (Västerleden) och kör ca 8,7 km. När du ser en lång rad postlådor, vänd till höger till Järsövägen. Fortsätt längs Järsövägen ca 3,9 km tills du kommer till en parkeringsplats. Från parkeringsplatsen ser du huvudbyggnaden.

Ytterligare information

Mer information om bokningsläget och vad man kan göra på Järsö får du av Hanna Suonpää, hanna.suonpaa[snabel-a]keva.fi eller tfn 0206142626. Hon sköter också kontakterna till Compass Group för beställarens räkning.